Shabbat Service

Every Shabbat (Saturday's)

Shacharit Prayers & Blessings 

Weekly Parashah Readings

- Torah 

- Haftorah 

- Brit Hadashah / Besorah

- MIDRASH

Yeladim (children) 

(Readings are from the CJB version)

Parashah Discussion 

Shabbat Service contact us for more information.